Mewn cyfnodau anodd, rydym yn cydnabod ei bod yn bosibl y byddai'n well gan gleientiaid weithio gyda gweithwyr proffesiynol o'u hardal sydd â dealltwriaeth o'r materion lleol sy'n effeithio ar eu bywydau.

Mae gan ein mintai o 10 rheolwr achos yng Nghymru brofiad o weithio gyda gwasanaethau a systemau lleol, ac mae gennym 4 rheolwr achos pellach wedi eu lleoli yn agos at y ffin â Chymru. Mae ganddynt ddealltwriaeth o wahanol ardaloedd daearyddol a chysylltiadau gyda Byrddau Iechyd lleol ac ardaloedd awdurdodau lleol. Mae ganddynt ddealltwriaeth o wahaniaethau mewn trefniadau cyllido sy'n amrywio o'r rhai yn Lloegr. Mae ganddynt hefyd ddealltwriaeth gyfredol o ddeddfwriaeth sy'n berthnasol yng Nghymru, fel gwasanaethau cymdeithasol a Deddf Llesiant (Cymru) 2014.

Mae gan ein rheolwyr achos Cymreig hefyd ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau diwylliannol unigryw a dealltwriaeth dda o faterion sy'n berthnasol yng Nghymru yn unig.  Ymysg ein rheolwyr achos a gweithwyr cymorth, mae gennym hefyd nifer o siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf. 

Credwn ei bod yn briodol i gynnig darpariaeth rheoli achosion trwy gyfrwng y Gymraeg i siaradwyr Cymraeg ble fo'n bosibl.

Mae Westcountry Case Management yn trefnu cyflogaeth uniongyrchol gweithwyr cymorth yng Nghymru, gyda'u cyflogaeth wedi ei reoleiddio dan y CQC trwy ein rheolwr gofal cofrestredig. Os yw ein cleientiaid yng Nghymru yn derbyn cefnogaeth gan asiantaethau lleol, mae gan ein rheolwyr achos sy'n gweithio gyda'r cleientiaid hyn ddealltwriaeth o reoliadau AGGCC, sy'n berthnasol i'r achosion hynny.

Mae gan Westcountry Case Management bresenoldeb cryf yng Nghymru ers 2001, gyda dros 25% o'n cleientiaid wedi eu lleoli ledled De Cymru. Mae gan ein rheolwyr achos yng Nghymru gefnogaeth lawn ein pencadlys yn Nyfnaint, gan ein galluogi i ddarparu rheolaeth achos lleol, wedi ei ategu gan WCM, cwmni sefydledig.

 

 

Cylchlythyr

Efallai y byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth gyda phartïon eraill o dro i dro, am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd. Gallwch ddad-danysgrifio o'r Cylchlythyr trwy e-bostio ni trwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost yr ydych wedi ei arwyddo'n wreiddiol.

LinkedIn